מטרת המחקר:בדיקת השפעתה של תכנית "בקול בכוח" על תפקודים חברתיים, רגשיים וקוגניטיביים בקרב ילדים בגן חובה. דרך המחקר:השתתפו במחקר 80 בנים ובנות בגילאי 5-6 בגני חובה בעיר רעננה. 50 ילדים נדגמו מגנים שבהם מועברת תכנית "בקול הכוח" (קבוצת מחקר).30 ילדים נדגמו מגנים בהם מועברת תכנית הלימודים הרגילה של משרד החינוך (קבוצת ביקורת).כל ילד נבדק באופן אינדיבידואלי בתחילת שנת הלימודים ובסופה - הועברו לו האבחונים הבאים: שאלון תפיסת משחק שאלון בדידות שאלון תקווה ומאמץאבחון ) TCAגמישות מחשבתית)מבחן יום לילה (אינהיביציה) שאלון תפיסה עצמית ההורים נתבקשו למלא- שאלון פרטים אישיים, Brief לבדיקת כישורים ניהוליים וCBCL (שאלון התנהגות).

 

תוצאות: נמצא הבדל מובהק במידת השיפור שהציגו ילדים בקבוצת המחקר (שהשתתפו בתכנית "בקול הכוח") לעומת מידת השיפור שהציגו ילדים בקבוצת הביקורת (תכנית רגילה) במהלך שנת הלימודים בתחומי התפקודים הניהוליים והחברתיים:

תוצאות מחקר השפעת תכנית הלימודים "בקול הכוח" על

תפקודים רגשיים חברתיים וקוגניטיביים בקרב ילדי גן

 

                     עורכות המחקר: ד"ר אורית ברט וגב' הילה גל

 

החוג לריפוי בעיסוק, בית הספר למקצועות הבריאות, הפקולטה לרפואה,

 

                          אוניברסיטת תל אביב

 

1. אינהיביציה - אינהיביציה היא היכולת לדחות יצר חזק וסיפוקים, מאפשרת להתנהג באופן מותאם, הכרחית לשליטה בהסחת הדעת ומאפשרת קשב ממוקד, מתמשך וסלקטיבי.

 

הילדים בקבוצת המחקר הראו שיפור גדול יותר באופן מובהק מאשר הילדים בקבוצת הביקורת ביכולת לבצע אינהיביציות (גרף 1).

 

 

 

2. גמישות מחשבתית - גמישות מחשבתית מאפשרת את היכולת להסתגל בזריזות לדרישות או סדרי עדיפויות משתנים, להסתגל לשינויים, משכללת את יכולת המיון והקטגוריזציה והיכולת לשנות מחשבה ופרספקטיבה).

 

הילדים בקבוצת המחקר הראו שיפור גדול יותר באופן מובהק מאשר הילדים בקבוצת הביקורת ביכולת לבצע גמישות מחשבתית (גרף 2).

 

3.תחושת בדידות - הילדים בקבוצת המחקר הראו שיפור גדול יותר באופן מובהק מאשר הילדים בקבוצת הביקורת בתחושת הבדידות שלהם, כלומר חשו פחות בודדים לקראת סיום השנה (גרף 3).

 

 

4. תחושת ערך - הילדים בקבוצת המחקר הראו שיפור גדול יותר באופן מובהק מאשר הילדים בקבוצת הביקורת בתפיסה העצמית שלהם, כלומר חשו בעלי ערך רב יותר ובעלי מסוגלות עצמית גדולה יותר (גרף 4)